కొన్నిసార్లు జాతకంలో కొన్ని గ్రహాల స్థాన చలనం వల్ల ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో రకాల ఆర్థిక సమస్యలు మానసిక ఇబ్బందులు కుటుంబ కలహాలు మొదలవుతాయి. ముఖ్యంగా రాహువు చెడు...