మనం రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి.అయితే ఈ ప్రమాదాలు జరిగిన సమయంలో కొన్నిసార్లు మన అదృష్టం బాగుంటే బయటపడతాము లేదంటే మన ప్రాణాలపై ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే. కానీ ఆకాశంలో ప్రయాణాలు...