ఈనాటి రోజుల్లో దాంపత్య జీవితం గడిపే వారు చాలా తక్కువైపోతున్నారు. దీని వల్ల సంసారాల్లో వచ్చే చిన్నపాటి గొడవలు పెద్దల పంచాతీల వరకు పోతాయి. పనిభారం పడటం వల్ల, ఉత్సుకత లేకపోవడం వల్ల శృంగారానికి...