సాధారణంగా మనుషులు ముసలి పేరు వినడానికి గాని చూడనికి కానీ అసలు ఇష్టపడరు. అది గగ్గుర్లు పొడిచె చర్మంతో పెద్ద పెద్ద పళ్ళతో ఉంటుంది. కాబట్టి దాని దగ్గరికి వెళ్లడానికి మనుషులు ఎవరూ అంతగా...