పుర్రెకో బుద్ధి… జిహ్వకో రుచి అని ఎవడు అన్నాడో తెలియదు కానీ.. ఇప్పుడు మన స్టోరీ చదివితే నిజమే అని అనిపిస్తుంది. చాలా మందికి వింత వింత వంటకాలు ట్రై చేయడం అన్నా…. వింత...