ఓ టీచర్ .. స్టూడెంట్ కు చుక్కలు చూపించాడు. తన ఫైటింగ్ తో ఏకంగా రఫ్పాడించాడు. తన మీదే ఫైటింగ్ వస్తావా అని కొట్టి మరీ కింద కూర్చో బెట్టాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో...