ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలోనూ ముఖ్యమైన దశ బాల్యం. మన వందేళ్ల జీవితానికి ఇది పునాది వంటింది. ఇలాంటి వయసులో మనం జీవితాన్ని పాడవ్వాలన్నా.. లేక మంచిగా చేసుకోవాలన్నా కానీ ఇది కేవలం ఒక్క గురువుల...