మనదేశంలో పోర్న్ చిత్రాలు నిషేధితం కనుక ఇండియాలో పోర్న్ స్టార్స్ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు అదే విదేశాలలో పోర్న్ కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలకు ఎంతో ఆదరణ ఉండటం వల్ల అక్కడ పోర్న్ స్టార్స్ పోటీపడి...