మనలో చాలా మంది దేవుడ్ని నమ్ముతారు. మరి కొందరు నమ్మరు. కానీ ఎవరి విశ్వాసాలు వారివి. ఉన్నాడు అని కొందరు వాదిస్తారు. లేరు అని మరి కొందురు వాదిస్తారు. ఏదైమైనా కానీ ఎవరి వాదనను...