కాలానుసారంగా ఎన్నో ఆచారాలు, నియమాలు మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు అరిటాకులో మాత్రమే తినేవాళ్లం. అరిటాకుపై వేడి వేడి అన్నం, పప్పు, నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ రుచే వేరు. పూర్వం కేవలం అరిటాకులోనే కాదు మోదుగ,...