కాలం మారుతున్న కొద్దీ మనుషుల్లో కూడా మార్పు సహజంగా వస్తుంది. ఒకప్పుడు తెల్ల జుట్టు అంటే ముసలితనం వచ్చాక కనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు వాతావరణం మార్పు, మారిన ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా యువకులకు కూడా...