సాధారణంగా కారు అంటే నాలుగు చక్రాలు ఉంటాయి. మహా అంటే 12 అడుగులు పొడవు ఉంటుంది. కానీ ఓ కారు మాత్రం ఏకంగా 18.28 మీటర్ల పొడవు ఉంది. ప్రపంచం లోనే అత్యంత పొడవైన...