అమ్మా, నాన్న, బంధువులు ఇలా చాలా మందిని దేవుడు ఇస్తాడు.. కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ను మాత్రం మనమే వెతుక్కోవాలి అని ఓ సినిమాలో డైలాగ్. దీని మంచి మిత్రుడు దొరకాలి అంటే...