పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చాలా పాములను చూసి ఉంటాము. నాగు పాము, కట్లపాము, జర్రిపోతు, ఇలా చాలా పాములు వివిధ సందర్భాల్లో మనకు దర్శనం ఇచ్చి ఉంటాయి. వాటిని చూసి మనం భయపడి పారిపోతాం....