బుల్ ఫైట్ అనేది మన దేశంలో తక్కువ కానీ ఇతర దేశాల్లో బాగా జరుగుతుంది. ఇందుకే దీనికి చాలా మంది అభిమానులు కూడా ఉన్నారు. దీనిని కొన్ని దేశాల్లో ఓపెన్ గానే నిర్వహిస్తారు. మన...