సాధారణంగా ఒక మహిళ గర్భం దాల్చినప్పుడు వారి జెండర్ తెలియచెప్పి వారికి అబార్షన్ చేసినప్పుడు లేదా పిల్లలు కలగకుండా ఏవైనా డాక్టర్లు తప్పు చేసినప్పుడు వారిపై చాలా మంది కేసు వేసి డాక్టర్లపై చర్యలు...