పెళ్లి అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఓ మధురమైన అనుభూతి. దీనిని చాలా అంటే చాలా గ్రాండ్​ గా చేసుకోవాలి అనుకుంటారు. అదే ప్రేమ పెళ్లి అయితే ధూం ధాం చేయాలని అనుకుంటారు. ఇదే...