ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది కాఫీ టీ వంటి వాటిలో చక్కెరను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు.అదే పూర్వకాలంలో పెద్దవారు ఏదైనా తీపి పదార్థం చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా బెల్లం మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. అందుకే అప్పటి కాలంలో వారు...