ఎక్కడైనా స్వతహాగా రాజకీయ నాయకులైనా, కొత్తగా చేరేవారైనా వారంతట వారే పార్టీలో చేరతారు. లేదా ఆ నేత రాక ఇష్టం లేకపోతే వద్దు అని నిరసనలు, ర్యాలీలు చేసి వ్యతిరేకించడం చూశాం. కానీ అందుకు...